PATVIRTINTA

Neringos savivaldybės tarybos

2014 m. rugpjūčio 21  d.

sprendimu Nr. T1-120

 

UGDYTINIŲ PRIĖMIMO Į NERINGOS MENO MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų (toliau – Ugdytinių)  priėmimo į Neringos meno mokyklą ir šalinimo iš jos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi ir Neringos meno mokyklos nuostatais, patvirtintais Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T1-     „Dėl Neringos meno mokyklos nuostatų patvirtinimo“.

2. Šis Aprašas reglamentuoja Ugdytinių priėmimą į Neringos meno mokyklą (toliau – Meno mokykla) ir perėjimo į kitą mokyklą; atvykusių (grįžusių) iš užsienio asmenų, neturinčių mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, mokytis pagal iš anksto apibrėžtas neformaliojo švietimo programas ir Ugdytinių pašalinimą iš jos.

3. Ugdytinių priėmimas įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu ir rašytine sutartimi tarp Mokyklos direktoriaus ir ugdytinio (teisėtų jo atstovų). Sutartyje nurodomos šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

 

II. PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

 

4. Meno mokykla dirba pagal ugdymo planus, parengtus vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais programiniais reikalavimais bei ugdymo programomis.

5. Meno mokykloje ugdytiniai gali rinktis šias ugdymo programas:

5.1.  ankstyvojo meninio ugdymo (trukmė 1-3 metai);

5.2.  pradinio muzikinio ugdymo (trukmė 3 metai);

5.3. pagrindinio muzikinio ugdymo (trukmė 4 metai);

5.4. išplėstinio muzikinio ugdymo (trukmė 2 metai);

5.5. muzikos mėgėjų ugdymo (trukmė 4 metai);

5.6. trumpalaikės ir ilgalaikės kryptingo meninio ugdymo (trukmė nuo 1 mėnesio iki 2 metų);

5.7. ilgalaikė suaugusiųjų meninio ugdymo (trukmė 2-4 metai);

5.8. pradinio teatrinio meno (trukmė 2 metai);

5.9. pagrindinio teatrinio meno (trukmė 4 metai);

5.10. pradinio choreografijos ugdymo (trukmė 3 metai);

5.11. pagrindinio choreografijos ugdymo (trukmė 3 metai);

5.12. pradinio dailės ugdymo (trukmė 3 metai);

5.13. pagrindinio dailės ugdymo (trukmė 3 metai).

 

III. UGDYTINIŲ AMŽIUS

 

6. Mokytis pagal ankstyvojo meninio ugdymo programas priimami 4–6 metų vaikai.

7. Mokytis pagal pradinio ugdymo programas priimami 6–10 metų vaikai. Atskirais atvejais gali būti priimami ir vyresni ugdytiniai. Apie jų priėmimą į atitinkamą programą sprendžia Mokyklos direktorius kartu su Mokytojų taryba.

8. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programas priimami ugdytiniai, baigę pradinio ugdymo programą, išskyrus pagrindinio ugdymo dailės klases, į kurias gali būti priimami vaikai ir nebaigę pradinio dailės ugdymo programos.

9. Mokytis pagal išplėstinio muzikinio ugdymo programas priimami baigę pagrindinio ugdymo programą.

10. Mokytis pagal muzikos mėgėjų ugdymo programą priimami 12-16 metų ugdytiniai.

11. Mokytis pagal suaugusiųjų meninio ugdymo programą priimami ugdytiniai nuo 18 metų. Atskirais atvejais gali būti priimami ir jaunesni ugdytiniai. Apie jų priėmimą į atitinkamą programą sprendžia Mokyklos direktorius kartu su Mokytojų taryba.

 

IV. PRIĖMIMO MOKYTIS ORGANIZAVIMAS

 

12. Į Meno mokyklą priimami Neringos savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba šioje teritorijoje esančioje bendrojo ugdymo mokykloje besimokantys ugdytiniai.

13. Ugdytiniai į Meno mokyklą priimami atsižvelgiant į tėvų ir vaikų pageidavimus, amžių ir interesus, vaiko gebėjimus, muzikinių, meninių ir fizinių duomenų patikrinimo rezultatus bei mokyklos galimybes.

14. Mokyklos taryba, atsižvelgdama į esamų mokytojų skaičių, jų kvalifikaciją ir mokyklos materialinę ir finansinę padėtį, iki gegužės 15 d. apsvarsto priimamų ugdytinių grupių ir jose ugdomų ugdytinių skaičių.

15. Ugdytinius priima direktoriaus įsakymu patvirtinta priėmimo komisija, kuri pildo meninių duomenų (gebėjimų) vertinimo protokolą. Išimtinais atvejais ugdytiniai, atitinkantys pasiruošimo lygį, priėmimo komisijos protokolinio nutarimu gali būti priimami į aukštesnę klasę.

16. Atvykusius (grįžusius) iš užsienio asmenis, neturinčius mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, priima direktoriaus įsakymu patvirtinta priėmimo komisija, kuri protokoliniu nutarimu nustato mokinio pasiruošimo lygį.

17. Prašymai mokytis Meno mokykloje priimami kiekvienais metais nuo gegužės 15 dienos iki rugsėjo 1 dienos.

18. Meno mokykla pageidaujantiems mokytis mokiniams organizuoja konsultacijas, o iki rugpjūčio 31 dienos praveda meninių gebėjimų patikrinimą.

19. Ugdytinių gebėjimai ir fiziniai duomenys vertinami 10 balų sistema.

20. Papildomas ugdytinių priėmimas į mokyklą gali būti vykdomas ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 dienos.

21. Išimtinais atvejais, esant laisvų vietų grupėse bei teigiamai įvertinus meninius gebėjimus, ugdytiniai gali būti priimami ir per mokslo metus.

22. Į Meno mokyklą ugdytiniai priimami pateikę:

22.1. teisėtų jų atstovų, o nuo 14 metų – savo, kartu su vieno iš teisėtų atstovų sutikimu, prašymą;

22.2. gydytojo pažymą, kad ugdytinis gali lankyti dvi mokyklas;

22.3. į suaugusiųjų meninio ugdymo programas – asmens prašymą.

23. Ugdytiniai, atvykę iš kitų tokio tipo neformalaus ugdymo įstaigų ir pristatę dokumentus, priimami į Meno mokyklą be meninių gebėjimų patikros.

24. Ugdytinių priėmimas įforminamas Meno mokyklos direktoriaus įsakymu ir rašytine sutartimi tarp Mokyklos direktoriaus ir ugdytinio (ar teisėtų jo atstovų). Sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

25. Mokymosi sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama tam skirtame žurnale.

26. Itin gabūs ugdytiniai teisėtų jų atstovų prašymu, direktoriaus sudarytos komisijos siūlymu gali būti keliami į aukštesnę klasę.

 

 

 

V. UGDYTINIŲ ŠALINIMAS IŠ MOKYKLOS

 

27. Ugdytinis šalinamas iš Meno mokyklos :

27.1. daugiau kaip vieną mėnesį be pateisinamos priežasties nelankęs mokyklos;

27.2. neįvykdęs tarpinės patikros reikalavimų;

27.4. be pateisinamos priežasties atsisakęs dalyvauti savivaldybės, regioniniuose ar nacionaliniuose renginiuose ar konkursuose;

27.5. už nuolatinius ar grubius Meno mokyklos ugdytinių taisyklių pažeidimus.

28. Mokiniai iš Meno mokyklos šalinami mokyklos tarybos sprendimu.

29. Pašalinimas įforminamas Meno mokyklos direktoriaus įsakymu.

30. Ugdymo sutartis nutraukiama ugdytinio (teisėtų jo atstovų) prašymu.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Už mokymąsi Meno mokykloje bei už kitas, atlygintinai teikiamas mokyklos paslaugas, mokamas Neringos savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis.

32. Mokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Neringos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

33. Kai ugdytinis ar teisėti jo atstovai nemoka mokesčių už teikiamas paslaugas daugiau negu pusmetį, įsiskolinimas išieškomas įstatymų nustatyta tvarka.

34. Už šio aprašo įgyvendinimą atsako Mokyklos direktorius.

35. Mokyklos direktoriaus įsakymai dėl ugdytinio priėmimo į Meno mokyklą ar šalinimo iš jos gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

__________________________________________________

 

 

PRITARTA

Mokyklos tarybos 2014 m. liepos   d.

protokoliniu nutarimu Nr.

 

 

 

 

Susisiekite su mumis
Neringos meno mokykla

Neringos meno mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie Neringos meno mokyklą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Pamario g. 4, LT-93124 Neringa.
Kodas 190894483.
Tel. nr. +370 674 41141.
Fakso nr. +370 674 41141
E. paštas info@nmm.lt
Kontaktai

Adresas: Pamario g. 4, Neringa, Lietuva
Telefonas: +370 674 41141
E. paštas: info@nmm.lt
Sekite mus internete

© Paskelbtas turinys negali būti publikuojamas be raštiško Neringos meno mokyklos sutikimo